25.000 công an chính quy được luân chuyển về cơ sở