4 nhân sự vừa được Ban Bí thư điều động nhiệm vụ mới