7 tháng đầu năm, 7.800 gói thầu tiến hành đấu thầu qua mạng