Bác sĩ 2 bệnh viện cứu lấy thai cho bệnh nhân hẹp khí quản