Bảo đảm quyền lợi người lao động làm việc trong hợp tác xã