Bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Cần thêm ý kiến nhân dân