'Các cháu sinh viên tình nguyện thật chu đáo, làm tui ấn tượng thiệt'