Cấp cứu thành công ngư dân ngưng tim tại đảo Thổ Chu