Cuộc chiến chống nóng lên toàn cầu có thể làm giảm sản lượng nông nghiệp