Cựu trợ lý Chủ tịch Nam A Bank làm Trưởng Ban kiểm soát Eximbank