Điểm chuẩn thấp có ảnh hưởng đến chất lượng đầu vào ĐH năm nay?