Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần với Chỉ huy phó BCHQS xã