Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động để là chỗ dựa tin cậy của ND