Giành lại tính mạng người thanh niên chỉ còn 1% hy vọng sống