Giữ nhịp sản xuất, PVN nộp ngân sách Nhà 61,8 ngàn tỷ, vượt 46% kế hoạch 7 tháng