Gửi thư cho 1.100 doanh nghiệp kiều bào, chỉ 3 doanh nghiệp phản hồi