Hơn 49 nghìn người mắc bệnh Lao được phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2018