Hỗn chiến khi giành chỗ bán gà, thanh niên 26 tuổi bị đâm gục