Khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân