Khi phóng viên làm 'trợ giúp viên' Bộ phận một cửa