Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện ca mở ngực có sử dụng máy tim - phổi nhân tạo