M&A ngày càng trở nên quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam