Mức độ axit đại dương có thế đạt mức cao nhất trong 14 triệu năm