Những lần Giao Hàng Nhanh bị tố tráo hàng có giá trị