'Rau 2 luống, lợn 2 chuồng' và bài toán 'được mùa mất giá', luật có khắc phục được không?