Samsung Galaxy Note 9 có giá từ khoảng 24,5 triệu đồng