Sở Giáo dục- Đào tạo TP.HCM kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách tại các đơn vị