Tập trung vào trang sức kênh lẻ, lãi quý II của PNJ tăng 40%