Thảm họa cháy rừng ở California nhìn từ ngoài trái đất