Thiếu bác sĩ, Nhật Bản sẽ mở 10 'bệnh viện trí tuệ nhân tạo'