Tiếp tục chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam