Tim Cook: Dữ liệu người dùng không là sản phẩm để Apple bán