Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc dự kiến mở cửa cho phi hành gia nước ngoài