Trao gần 1.000 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con công nhân khó khăn