Trường đặt điểm chuẩn 'ảo' để đánh trượt thí sinh 6/8 ngành