Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh sản xuất than chất lượng cao