Tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn đạt 90,5%