Ứng cứu tàu bị phá nước, 17 thuyền viên hoảng loạn