Vietnamobile thông báo chuyển đổi thuê bao di động 11 số thành 10 số từ ngày 15 tháng 9 tới