VinaCapital: Thương vụ với Ba Huân kết thúc trong vui vẻ